Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 05-10-2023

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
04-10-20232 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
03-10-20234 lần3 lần3 lần4 lần2 lần6 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
02-10-20235 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần6 lần4 lần2 lần3 lần
01-10-20235 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
30-09-20232 lần7 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
29-09-20233 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
28-09-20232 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
27-09-20235 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
26-09-20237 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-09-20235 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
24-09-20234 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
23-09-20230 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
22-09-20234 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
21-09-20232 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
20-09-20235 lần6 lần3 lần7 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19-09-20230 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
18-09-20233 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
17-09-20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
16-09-20232 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần6 lần6 lần
15-09-20234 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
04-10-20232 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần4 lần
03-10-20233 lần0 lần2 lần5 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
02-10-20233 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần9 lần
01-10-20231 lần1 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
30-09-20233 lần3 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
29-09-20231 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần
28-09-20232 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần6 lần1 lần
27-09-20232 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
26-09-20233 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
25-09-20231 lần4 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
24-09-20233 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần
23-09-20234 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
22-09-20236 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
21-09-20234 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20-09-20232 lần4 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
19-09-20233 lần3 lần7 lần0 lần1 lần6 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
18-09-20230 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần4 lần6 lần3 lần1 lần
17-09-20231 lần2 lần2 lần4 lần3 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
16-09-20235 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
15-09-20233 lần3 lần7 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
04-10-20236 lần5 lần4 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
03-10-20238 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
02-10-20235 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần7 lần
01-10-20230 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần6 lần5 lần4 lần1 lần
30-09-20231 lần4 lần6 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần7 lần1 lần
29-09-20233 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28-09-20231 lần2 lần4 lần0 lần4 lần5 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
27-09-20232 lần4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-20231 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
25-09-20230 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
24-09-20233 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
23-09-20230 lần4 lần2 lần0 lần3 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
22-09-20231 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
21-09-20234 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
20-09-20232 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
19-09-20232 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
18-09-20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
17-09-20232 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
16-09-20232 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần
15-09-20232 lần1 lần7 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần