Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 09-12-2023

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
08-12-20237 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần6 lần5 lần
07-12-20230 lần4 lần4 lần1 lần6 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
06-12-20233 lần6 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
05-12-20233 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
04-12-20232 lần4 lần5 lần5 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
03-12-20231 lần5 lần4 lần6 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
02-12-20233 lần3 lần5 lần5 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
01-12-20233 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
30-11-20234 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
29-11-20232 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
28-11-20238 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
27-11-20234 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
26-11-20233 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
25-11-20234 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
24-11-20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
23-11-20231 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
22-11-20234 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
21-11-20232 lần4 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20-11-20232 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần4 lần
19-11-20230 lần1 lần5 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần7 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
08-12-20230 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần7 lần4 lần0 lần2 lần
07-12-20232 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
06-12-20233 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần3 lần
05-12-20232 lần8 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
04-12-20231 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
03-12-20235 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
02-12-20231 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
01-12-20234 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
30-11-20230 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
29-11-20235 lần1 lần2 lần5 lần0 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
28-11-20233 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
27-11-20234 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần4 lần
26-11-20232 lần0 lần6 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
25-11-20233 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
24-11-20236 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
23-11-20231 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
22-11-20234 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần6 lần0 lần
21-11-20231 lần1 lần2 lần5 lần0 lần6 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
20-11-20233 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
19-11-20232 lần1 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
08-12-20231 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần3 lần3 lần
07-12-20235 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
06-12-20233 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần6 lần4 lần
05-12-20232 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
04-12-20235 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
03-12-20237 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
02-12-20233 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
01-12-20234 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30-11-20234 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
29-11-20231 lần6 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
28-11-20232 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
27-11-20236 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
26-11-20233 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
25-11-20233 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần7 lần2 lần4 lần2 lần
24-11-20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần7 lần
23-11-20232 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
22-11-20234 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần
21-11-20232 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
20-11-20234 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19-11-20233 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần