Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ số Truyền Thống

20 lượt quay ngay trước 27-05-2024

Tần suất Đầu loto
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
27-05-20243 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
26-05-20242 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
25-05-20240 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
24-05-20244 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần1 lần
23-05-20244 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
22-05-20243 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
21-05-20246 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
20-05-20241 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
19-05-20242 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần6 lần
18-05-20245 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17-05-20240 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
16-05-20244 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15-05-20241 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
14-05-20241 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
13-05-20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần
12-05-20243 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
11-05-20245 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
10-05-20240 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần5 lần2 lần2 lần
09-05-20241 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
08-05-20242 lần3 lần6 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tần suất Đuôi loto
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
27-05-20243 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
26-05-20243 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần6 lần4 lần
25-05-20242 lần0 lần6 lần6 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
24-05-20247 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
23-05-20244 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
22-05-20242 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
21-05-20242 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần
20-05-20244 lần3 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
19-05-20242 lần0 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần
18-05-20242 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
17-05-20247 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
16-05-20243 lần1 lần6 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15-05-20245 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
14-05-20242 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần
13-05-20246 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
12-05-20245 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
11-05-20245 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần
10-05-20244 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
09-05-20243 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
08-05-20242 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
Tần suất Tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
27-05-20243 lần1 lần5 lần6 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
26-05-20241 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần4 lần1 lần
25-05-20242 lần6 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
24-05-20244 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
23-05-20245 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-05-20242 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần8 lần2 lần
21-05-20244 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
20-05-20241 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần7 lần2 lần4 lần
19-05-20240 lần2 lần4 lần1 lần5 lần6 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
18-05-20243 lần2 lần1 lần2 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
17-05-20240 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
16-05-20242 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
15-05-20241 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần4 lần
14-05-20242 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
13-05-20243 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần
12-05-20243 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
11-05-20246 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
10-05-20244 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần2 lần
09-05-20242 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
08-05-20242 lần6 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần