Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Bảy Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

97 (33 lần); 34 (32 lần); 54 (30 lần); 24 (29 lần); 40 (29 lần); 88 (29 lần); 91 (29 lần); 33 (28 lần); 47 (28 lần); 55 (27 lần); 87 (27 lần); 43 (26 lần); 44 (26 lần); 46 (26 lần); 60 (26 lần); 73 (26 lần); 79 (26 lần); 96 (26 lần); 68 (25 lần); 75 (25 lần); 80 (25 lần); 98 (25 lần); 03 (24 lần); 22 (24 lần); 35 (24 lần); 52 (24 lần); 65 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

00 (13 lần); 09 (13 lần); 41 (13 lần); 56 (13 lần); 01 (14 lần); 63 (14 lần); 67 (14 lần); 81 (14 lần); 84 (14 lần); 90 (14 lần)