Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Hai Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

42 (32 lần); 34 (31 lần); 16 (29 lần); 19 (29 lần); 32 (29 lần); 38 (29 lần); 59 (29 lần); 67 (28 lần); 21 (27 lần); 54 (27 lần); 71 (27 lần); 79 (27 lần); 99 (27 lần); 05 (26 lần); 20 (26 lần); 65 (26 lần); 23 (25 lần); 46 (25 lần); 52 (25 lần); 53 (25 lần); 83 (25 lần); 91 (25 lần); 00 (24 lần); 11 (24 lần); 14 (24 lần); 51 (24 lần); 61 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

45 (11 lần); 27 (12 lần); 28 (13 lần); 39 (13 lần); 69 (14 lần); 66 (15 lần); 77 (15 lần); 86 (15 lần); 98 (15 lần); 08 (16 lần)